Kifizetődik-e a szépség? – Tabu-törés:
A coach és a coachee külsejének kihatásai?

 

Vendégünk: Prof. Dr. Héjj Andreas (http://hejj.de)

Dr. Héjj Andreas a Pécsi Tudományegyetem és a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem professzora. Evolúciós pszichológus, vagyis az érdekli, hogyan befolyásolják mai viselkedésünket, ízlésünket azok az alkalmazkodások, amelyek sok ezer nemzedéknyi elődeink túlélését biztosították. A szépség, a vonzalom és a szerelem kialakulásának feltételeit a világ számos kultúrájában tanulmányozta. Az előadás röviden bemutatja, hogyan alakult ki szerelmi ízlésünk, és olyan kérdéseket is érint, mi várható a jövőben az ú.n, „modern” társadalmi tendenciák tükrében, mint a többneműség, a plasztikai sebészet, vagy a cybersex. 

A főcímet az ihlette, hogy az Egyesült Államokban évről évre többet költenek a szépségsebészetre és a szépségipar termékeire, mint az egész észak amerikai földrész oktatására. Ezért érdemes utána néznünk, 

 • vajon megéri-e ez a hatalmas kiadás?
 • honnét ered az egykor a túlélést biztosító szépérzékünk, és
 • vajon a burjánzó szépségipar csupán a gazdag Nyugat úri huncutsága-e, avagy eredetibb, természet-közelibb társadalmakban is találunk-e hasonlót?
 • mennyiben találó Shakespeare megállapítása, hogy a szépség a szemlélő szemében lenne?
 • vajon igaz-e a római közmondás egy hanggal megtoldott változata is: Szép testben ép lélek?
 • mi köze a szépségnek a férfiak és a nők féltékenységéhez?
 • és miért kell ezeket a befolyásokat egy coachnak is tudatosítania?

A CSODA Coach Klub célja egy önszerveződő szakmai támogató közösség működtetése, ahol a business coachok, life coachok és trénerek szakmai személyiségüket fejlesztik, új ismeretekre tesznek szert, tapasztalataikat megosztják, egymástól és meghívott vendégektől tanulnak, a coaching / tréneri munkájukra reflektálnak, támogatást kapnak az elakadások kezelésében és coach / tréner identitásuk erősítésében is.

A Magyar Csoportdinamikai és Szervezetdinamikai Egyesület (CSODA) coaching szekciójának rendezvénye a CSODA Coach Klub.

Igény szerinti témákban meghívott szakemberek fognak időközönként előadást tartani, valamint a klub tagjai is saját témáikban workshopot, bemutatót tarthatnak. Emellett a szakmai aktualitásokkal, a szakmai eseményekkel kapcsolatos információk is megosztásra kerülnek.

A CSODA Coach Klub havi rendszerességgel az esti órákban (18.00 -20.30) és félévente egy egész napos programmal kerül megrendezésre.

Érdemes eljönni a klubba, ha

+ egy jó szakmai közösséghez szeretnél tartozni,
+ impulzusokat szeretnél kapni a coachingjaidhoz,
+ szakmai aktualitásokról és eseményekről szeretnél értesülni,
+ elakadásaid vannak és abban szeretnél segítséget kapni,
+ mások tapasztalatai érdekelnek a coachinggal és te is a tiedet megosztanád,
+ szeretnéd szakmabeliekkel az esetedet megbeszélni,
+ szeretnél egy szakmai teamhez tartozni, és nem magányos farkasként dolgozni a piacon,
+ ötleteléshez szükséged van társakra,
+ coach identitásodat erősítenéd.

Mi lesz a Coach Klubban?

Kevés elméleti input, diszkusszió, gyakorlat, reflexió, visszajelzés, esetfeldolgozás, könyv recenzió, film, házigazdaként kipróbálhatod a klub moderálását. Mindennek az eredménye a klub est végére a kézzelfogható tudás.

Az Egye­sü­let cél­ja a Kurt Le­win-i cso­port­di­na­mi­kai és de­mok­ra­ti­zá­ló szem­lé­let ter­jesz­té­se, az egyé­nek cso­port és szo­ci­á­lis kom­pe­ten­ci­á­i­nak fej­lesz­té­se, va­la­mint a fe­le­lős­ség­vál­la­lá­suk elő­moz­dí­tá­sa. Mind­ezt a mi­nő­sí­tett cso­port­di­na­mi­kai tré­ne­rek, szer­ve­zet­fej­lesz­té­si ta­nács­adók és a cso­port­di­na­mi­kai – rend­szer­szem­lé­le­tű co­a­chok kép­zé­sé­vel és mun­ká­juk ál­tal kí­ván­ja el­ér­ni. Az egye­sü­let ak­tív szak­mai kö­zös­ség, amely rend­sze­res tré­nin­gek­kel, to­vább­kép­zé­sek­kel és szak­mai fó­ru­mok­kal tá­mo­gat­ja tag­jai szá­má­ra a szak­mai fej­lő­dést.

Az egye­sü­let 2011-ben lett ala­pít­va és 45 ta­got szám­lál. Szo­ro­san kap­cso­ló­dunk a né­met társ­szer­ve­zet­hez, a Né­met Cso­port­di­na­mi­kai és Szer­ve­zet­di­na­mi­kai Egye­sü­let­hez (Deu­tsche Ges­sells­chaft für Grup­pendyna­mik und Or­ga­ni­sa­ti­ondyna­mik – DG­GO).

 • Székhelye: 1121 Budapest, Csorna u. 1. 3.em/7.
 • Adószáma: 18210871-1-43
 • Cégjegyzékszáma: 00 18 210871
 • Bankszámlaszáma: 10700440-70763728-51100005 (CIB)

Időpont: 2018. április 6., 18.15 -20.00
Helyszín:  Eötvös 10 – 1067 Budapest Eötvös utca 10.
Téma: Traumáink démonjai – Dr. Kunsay Gyula (pszichoterapeuta)

Az életünk során rendszeres interakcióban vagyunk a környezetünkkel, így az onnan kapott információkat építjük be az önmagunkról kialakított képbe. Természetesen a pozitív, én-erősítő visszajelzések mellett olyan hatások is érnek, amik veszélyeztethetik mind fizikai, mind lelki szinten is létezésünket, ezeket a hatásokat nevezzük traumatikus élményeknek. E hatások mindennapi jelenlétéről fog Gyula beszélni és foglalkozást tartani.

Időpont: 2018. február 19. (18.00-20.00)
Helyszín:  Eötvös 10 – 1067 Budapest Eötvös utca 10.
Téma: Hogyan csináljam a dinamikát? – coaching dinamikák – Hankovszky Katalin PCC (coach, solutionsurfers.com)

Ez az este egy kis ízelítő lesz mindabból, amit tudok arról, hogyan építjük egy csapat, egy csoport együttműködését, dinamikáját külsős szakemberként (coach, tréner) az adott cél irányába.

Mit alakítunk, mit lovagolunk meg, mit hagyunk figyelmen kívül. 

Több mint húsz év reflektált tapasztalata és a megoldásfókusszal végzett következetes kísérletezéseink* képezik azt a tengert, mely abban a cseppben felsejlik majd ott kedd este.

Amire számíthatsz aznap este tőlem:

 • 3 történet
 • (legalább) 3 hasznos gyakorlat
 • 3 hasznos előfeltevés

Hankovszky Katalin hankovszky@solutionsurfers.hu

Brief coach és coachtréner. Tanulásomhoz oly fontos gyakorlóközösségem a Solutionsurferek nemzetközi hálózata (www.solutionsurfers.hu) és a megoldásfókusszal szervezetekben dolgozók egész világra kiterjedő közössége (www.solworld.org). Innen a kiírásban a többes szám első személy. Családommal Svájcban élek.

Rákészüléshez ajánlom:

 • Polgár, Hankovszky (eds.) 2014: Brief and Simple. Solution Focus in Organisations, Budapest, Solutionsurfers

 

Időpont: 2017. november 8. (17.00-20.00)
Helyszín: Eötvös10 – 1067 Budapest, Eötvös utca 10.
Téma: Stressz és megközelítései – Dabis Réka (pszichológus, coach) és Kökény Tibor (pszichológus, sportpszichológus, jóga oktató)

A Klub esten az elméleti bevezetés után gyakorlatban is bemutatjuk a  stresszkezelés kevéssé ismert technikáit.  Illeszkedést mutatunk be az érzelmi intelligenciával, és a coachingban való alkalmazhatóságával. Mindezeket olyan keretek közé illesztjük, ami segít, hogy szakemberként a coaching folyamatban a helyzethez leginkább illeszkedő technikát válaszd. A módszereket a csoportokban használt technikákból, az NLP-ből és a sportpszichológiából válogattuk össze.

Időpont: 2017. szeptember 6. (17.00-18.30)
Helyszín: Eötvös10 – 1067 Budapest, Eötvös utca 10.
Téma: Sárvári György – Az Intuitív út
Két világ mezsgyéjén, határterületen élünk. Másképpen két film pörög előttünk az életünkben. Az első filmet kívülről vetítik rá a retinánkra és arról szól, hogy mit vár el tőlünk a környezetünk. A szüleink, tanáraink, főnökeink, szerelmeink, és a jószándékú, fontos emberek körülöttünk az életben. Ez a film harsány, éles és közérthető. A másik film a miénk, rólunk szól, de sokkal elmosódottabb, halkabb és töredezettebb. Újratanulása a világ megismerésének, amely szembe megy azzal a szemlélettel, és megértési folyamattal, amit gyerekként helyesnek véltünk. Itt senki sem mondja meg kívülről mi a helyes, nekünk kell megtalálnunk a saját fejlődési utunkat a megérzéseinket követve.
Az átkapcsolás az intuitív működésre nem automatikus, mert szembe megy mindazzal, amit és ahogyan eddig tanultunk. A meghatározó tanulás kívülről, a tudás és elvárások elsajátításán keresztül történik, ebből kiszakadni olyan, mint oxigén palack nélkül megmászni a Csomolungmát. Óriási elszántságot, és figyelmet igényel kilépni abból a közegből, ami természetes módon körbevesz minket.
A kulcsfogalmak:

 • Újratanulás
 • Bizonytalanság vállalása
 • Elveszettség érzésével való megküzdés
 • A saját valóságunk újrateremtése
 • Kontroll elengedése
 • Bekapcsolódás az áramlásba
 • Folyamatszemlélet…

Az intuitív út ellentétes irányulást és fókuszt jelent, mint a hagyományos külső vezéreltség. A külső vezéreltség jellemzője a kontroll és a kiszámíthatóság. A teljesítmény elvárás szekvenciális, a végrehajtás majdnem automatikus. A belülről vezetett ember nem sémákban és rutinokban gondolkodik, hanem kreatív megoldásokat keres, és előnyben részesíti a team munkát az egyéni teljesítménnyel szemben. A kulcs a folyamatos megújulás, a minőség szakadatlan keresése szokatlan és új megoldásokon, utakon keresztül. A kísérletezés és a játék a belülről vezetettség fontos eleme, valamint az is, hogy sohase vegyük magunkat túl komolyan.

 

Időpont: 2016. november 16. (18.00-21.00)
Helyszín: Budapest IX. kerület, Vaskapu utca 1/b. I. em. (ADOKK kapucsengő)
Téma: Nagy Andrea Éva (marketing&PR tanácsadó) –  Coaching és marketing. Hirdesd magad!

Az est tartalma:

 • Célcsoport meghatározás
 • Marketing stratégia kialakítás
 • Költséghatékony hirdetési módszerek
 • Hogyan hirdessünk az Adwords-ben? – gyakorlati tanácsadás hirdetések összeállításához, célzásához.

Ajándékként egy gyakorlati Adwords hirdetési útmutatót adunk ajándékba, aminek segítségével ti is képesek lesztek egy hatásos Adwords hirdetés összeállítására.

Időpont: 2016. szeptember 21. (18.00-21.00)
Helyszín: Eötvös10 – 1067 Budapest, Eötvös utca 10.
Téma: Snír Péter (coach, tréner): A csoport és team coaching lehetőségei
A Klub esten az elméleti bevezetés után lehetőség nyílik gyakorlatban megtapasztalni a csoportos coaching lehetőségeit egy résztvevő témájának feldolgozásával. Az elméleti részben a következő témák kerülnek kifejtésre: Mi a csoport vagy a team coaching definíciója? Mi a közös és különböző az egyéni, a csoportos és team coachingban? A csoport / team coach szerepe? Mennyi és milyen struktúrára van szükség? Milyen kompetenciákra van szükség csoport / team coaching vezetéséhez? Mit kell tenni, hogy ne egyéni coaching legyen a csoportban / teamben – hanem valóban csoport / team coaching legyen? Hogyan alkalmazzuk a GROW modellt csoport / team coachingban?

A Klub végén bemutatásra kerül az október 14-én induló Csoport és Team Coach képzés.

Időpont: 2016. június 14. (18.00-21.00)
Helyszín: Messzelátó Egyesület – 1092 Budapest, Ráday utca 18., bejárat az Erkel utca 15. felől.
Téma: Kökény Tibor (pszichológus, jógaoktató): A tudatos légzés coachingban alkalmazható lehetőségei
A Klub keretében Kökény Tibor előadást és gyakorlati bemutatót tart arról, hogy a jógából származó tudatos légzés, hogy függ össze az önismeretünkkel, valamint mi az, ami ebből a coachingban  is alkalmazható. Az interaktív beszélgetést közös gyakorlás, és filmes demonstráció is színesíti.

Időpont: 2016. május 10. (18.00-21.00)
Helyszín: Grund – 1082 Budapest, Nagytemplom u. 30.
Téma: Dr. Kunsay Gyula (nőgyógyász, orvos, pszichoterapeuta): Önismeret a terápia és a coaching határán
A Klub keretében Dr. Kunsay Gyula előadást és aktív részvételt is igénylő bemutatót tart az általa alkalmazott eszközökről. A kötetlen beszélgetés során fő téma az önismereti eszközök alkalmazása valamint a terápiás kezelés és a coaching közötti határvonal kérdése.

Időpont: 2015. december 14. (18.00-21.00)
Helyszín: 1026, Budapest Orló utca 18.
TémaAlbarosa Zsuzsa (önfejlesztő tréner, mentor, coach): El Camino zarándokút – Spiritualitás a coachingban

Időpont: 2015. november 12. (18.00-21.00)
Helyszín: Anahata Központ – 1078 Budapest, Hernád u. 40.
TémaMakai B. András (gestalt terapeuta és coach, szervezetfejlesztési tanácsadó): Cycle of experience / Tapasztalati ciklus – Gestalt technikák a coachingban

Időpont: 2015. október 6. (17.30-20.30)
Helyszín: Eötvös10 – 1067 Budapest, Eötvös utca 10.
TémaDr. Klaus Antons: Nincs élet konfliktus nélkül! – Az önmenedzselés, coaching és a konfliktuskezelés Kurt Lewin-i megközelítése
Vendégünk Klaus Antons előadást tart K. Lewin születésének 125. évfordulója alkalmából – arról a legtöbbször idézett zseniről, aki kutatásaival a pszichológia szinten összes területére maradandó hatást gyakorolt. Az előadás után lehetőség nyílik konkrét helyzetek csoportos coachinggal történő feldolgozására.

CSODA és MCSZ  tagoknak: 2500 forint

Külsős résztvevőknek: 5000 forint

 1. Jelentkezz online
 2. Utald el a részvételi díjat a Magyar Csoportdinamikai és Szervezetdinamikai Egyesület bankszámlájára:
  CIB: 10700440-70763728-51100005
 3. A jelentkezésed ezzel lesz teljes.

Időpont: 2018. május 30. (18.00-20.00)

Téma: Kifizetődik-e a szépség? – Tabu-törés: A coach és a coachee külsejének kihatásai?

Jelentkezés

A *-gal jelölt mezők kötelezők.